Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře /přihlášky umístěné na webových stránkách www.klubnarval.cz.

1. Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby spolek Potápěčský klub Narval, z.s., se sídlem Dobrovodská 2772/21a, České Budějovice 5, 370 01, Česká republika, IČO: 08246327 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. L8302 (dále jako "správce") zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

2. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

3. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře  / přihlášky umístěné na webových stránkách www.klubnarval.cz.

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").

5. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání kontaktního formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: klubnarval@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

7. Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytnou vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

8. Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: klubnarval@gmail.com či písemně na adrese sídla správce (Dobrovodská 2772/21a, České Budějovice 5, 370 01, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

9. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

11. Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce Zásady zpracování osobních údajů.